Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9830 08da 390

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
9900 933d 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaumie-ranko umie-ranko
1535 587d 390
1846 3b0d 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
6810 d34a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
0548 f1b2 390
Reposted fromsunlight sunlight viacynamon cynamon
2768 49d5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacynamon cynamon
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacynamon cynamon
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viaszydera szydera
1512 09cd 390
Reposted fromfineporn fineporn viatoniewszystko toniewszystko
1675 d715 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
Szli obok siebie - dwa niezależne kontynenty doświadczeń i uczuć - niezdolni się porozumieć.
— William Golding — Władca much
Reposted frommorphine morphine viaszydera szydera
6595 a87b 390
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
Hell is empty and all the devils are here.
— William Shakespeare
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
6411 8e08 390
Reposted frommslexi mslexi viacappaque cappaque
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viazapachsiana zapachsiana
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl